Ochrana osobních údajů dle GDPR

Správce a kontaktní údaje

Mgr. Aneta Bicanová

IČ: 03680070

Zápis v Živnostenském rejstříku České Budějovice, pod ID RZP 138182540

web: www.anetabicanova.cz, email: poradna@anetabicanova.cz.

 

Prohlášení

Prohlašuji, že jako správce Vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • Vaše osobní údaje jsou zpracovány jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • dle článku 13 GDPR je plněna informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • je Vám umožněno uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávají se osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů:

 • Poskytování služeb - poradenství, kurzy, případně plnění smlouvy - Vaše osobní údaje - nezbytně nutné, většinou v tomto rozsahu: jméno a příjmení, tel. číslo, email.
 • Access Consciousness® - pokud se zúčastníte Access Consciousness® třídy a získáte mezinárodní certifikát praktika, je zapotřebí Vaše osobní údaje sdílet se společností Access Consciousness®, která poskytuje franšízový systém a používá celosvětový sdílený marketingový nástroj přes svou webovou stránku www.accessconsciousness.com.
 • Vedení účetnictví - jste-li klienty, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) jsou nutné pro splnění zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Marketing - zasílání informací ohledně nových kurzů či případných dalších služeb -osobní údaje (jméno, příjmení, tel. číslo, případně email). Jste-li již klientem, je činěno z oprávněného zájmu, neboť se důvodně předpokládá, že Vás nové informace zajímají. Pokud nejste klientem, informace jsou zasílány jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech lze souhlas odvolat prostřednictvím emailu či sms.
 • Fotografická dokumentace, reference, akce, workshopy

Pouze na základě Vašeho souhlasu lze využít fotografie, reference, zpětné vazby apod. a to do doby, než souhlas sami odvoláte.

Vaše osobní údaje jsou evidovány po dobu nezbytně nutnou, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je v maximální možné míře. Došlo k přijetí organizačních opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K osobním údajům nemá nikdo nepovolaný přístup. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací se využívá služeb a aplikací zpracovatelů, kteří data chrání, na dané zpracování se specializují a jsou také vázány smlouvou o ochraně osobních údajů. Jsou to následující poskytovatelé:

 • Webová aplikace  - aplikace pro web a emailovou komunikaci (poštovní klient)
 • Účetní firma pro zpracování účetnictví
 • SMS brána - aplikace pro rozesílání SMS zpráv
 • Access Consciousness® - pokud se rozhodnete zúčastnit se Access Consciousness® třídy 

Je možné, že v budoucnu se využijí další aplikace či zpracovatele. V takovém případě jsou při výběru na zpracovatele kladeny nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování dle zákonem stanovené ochrany osobních údajů.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě na e-mail: poradna@anetabicanova.cz

Právo na informace - je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Právo na přístup – máte právo kdykoli zažádat o doložení informací, jak jsou Vaše osobní  údaje zpracovávány a proč.

Právo na doplnění a změnu vašich osobních údajů - pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné.

Právo na omezení zpracování – omezit lze rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením se z informačních emailů omezujete účel zpracování pro zasílání těchto sdělení.)

Právo na výmaz (být zapomenut)

V tomto případě dojde k výmazu Vašich osobních údaje  z listinného i elektronického systému a i ze systémů všech dílčích zpracovatelů. Na zajištění práva na výmaz je potřeba 30 dní.

V některých případech se musí evidovat vystavené daňové doklady po dobu stanovenou zákonem. Dojde tedy k vymazání takových osobních údajů, které nejsou vázány zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat emailem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud by k tomuto přeci jen někdy došlo, prosím, informuje nejprve mě, aby mohlo dojít k vysvětlení situace a napravení případného pochybení.

Odhlášení ze zasílání informačních emailů

E-maily s nabídkou služeb jsou Vám zasílány, pokud jste mými klienty na základě oprávněného zájmu.

Pokud klientem ještě nejste, jsou Vám posílány jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr emailů prostřednictvím emailu poradna@anetabicanova.cz – do předmětu zprávy prosím uveďte „ODHLÁŠENÍ“.

Mlčenlivost

Při zpracování Vašich osobních údajů je zachována povinnost mlčenlivosti o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.

Zpracovala: Mgr. Aneta Bicanová

 

aktualizováno: 23.07.2024 15:50:00